Prompt engineer – kim jest i na czym polega prompt engineering?

prompt engineer kim jest i co to prompt engineering

Wizje przyszłości, gdzie maszyny potrafią rozmawiać, pisać i tworzyć z ludzką precyzją, długo wydawały się być jedynie domeną science fiction. Mimo to, w ciągu ostatnich lat, doszliśmy do punktu zwrotnego w interakcjach człowiek-maszyna, gdzie granice tej zdolności zostają przekroczone z zadziwiającym skutkiem. Oto stanowimy świadków narodzin całkowicie nowej dyscypliny, która może już niedługo zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z sztucznej inteligencji. Ta nowa dziedzina to prompt engineering – sztuka i nauka projektowania efektywnych, skutecznych i inteligentnych interakcji z zaawansowanymi systemami AI poprzez… prompty.

Czym jest prompt engineering?

Prompt engineering to nie tylko trend – to nowy wymiar współpracy człowieka z maszyną. Wyobraź sobie, że jesteś dyrygentem orkiestry, gdzie muzykami są algorytmy AI, takie jak GPT-3.5 (ChatGPT), czy GPT-4. Twoim zadaniem jest wydawać polecenia, które zostaną zinterpretowane dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz. To wymaga nie tylko precyzyjnego języka, ale i głębokiego zrozumienia tego, jak AI “myśli” i reaguje.

Prompt engineering, czyli “inżynieria poleceń”, staje się kluczem do efektywnego wykorzystania potężnych modeli sztucznej inteligencji OpenAI, ale nie tylko. Czym dalej zagłębiasz się w tę dziedzinę, tym lepiej rozumiesz, jak kierować tymi “elektronicznymi muzykami”, tworzyć symfonię oraz modyfikować ich brzmienie według swoich preferencji.

Jak to działa?

Budowanie zaawansowanych poleceń (promptów) to skomplikowany proces, który wykracza daleko poza prostą konstrukcję zdań. Kluczowe znaczenie ma tu precyzyjność. Każde słowo, jakie używasz do wydania polecenia, wpływa na jego interpretację przez AI. Zrozumienie tego, jakie słowa skłonią algorytm do określonego działania, jest niezmiernie ważne.

Również kontekst ma znaczenie. AI, takie jak GPT-3.5 czy GPT-4, są trenowane na ogromnym zbiorze danych, który obejmuje wiele kultur, języków i kontekstów. Właściwe zrozumienie tych kontekstów i ich wpływu na AI jest kluczowe.

Przykładowo, jeśli poprosisz model GPT-3.5, aby napisał krótkie podsumowanie artykułu o klimacie, ale dodasz, że powinien go napisać “szczęśliwie”, AI zinterpretuje to polecenie w kontekście danych, na którą została wytrenowane. W rezultacie, podsumowanie może być optymistyczne, pomimo że artykuł niekoniecznie był.

Co więcej, inżynieria poleceń wymaga także zrozumienia ograniczeń AI. Na przykład, pomimo ogromnej ilości danych, na których SI jest wytrenowana, nie posiada ona zdolności do zrozumienia świata tak, jak my – ludzie. Jej “znajomość” faktów ogranicza się do informacji, które były dostępne w momencie treningu, a jej “rozumienie” jest ograniczone do wzorców językowych.

Jak być dobrym prompt engineerem? Podstawowe wskazówki

To tutaj Twoja kreatywność wchodzi do gry. Prompt engineering to także sztuka twórcza. Nie ma dwóch takich samych promptów, tak jak nie ma dwóch takich samych odpowiedzi AI. To pole do eksploracji, gdzie możesz bawić się słowami, tworzyć, kombinować i obserwować efekty swojej pracy.

Rozumienie i definiowanie problemu

Jak więc zostać dobrym prompt engineerem? Przede wszystkim, ważne jest, aby w pełni zrozumieć problem, który chcemy rozwiązać za pomocą AI. Czy chcemy generować kreatywne opowiadania, czy może szukamy konkretnej odpowiedzi na pytanie naukowe? Posiadanie jasnego celu jest kluczowe w formułowaniu skutecznego promptu.

Przykładowo, jeśli naszym celem jest stworzenie wiersza w stylu romantycznym, prompt powinien zostać sformułowany tak, by zawierał odpowiednie wytyczne dla AI, takie jak: “Napisz krótki wiersz w stylu romantycznym, pełen metafor i emocji”.

Znajomość możliwości i ograniczeń AI

Zrozumienie, do czego jest zdolna sztuczna inteligencja, jak również znane jej ograniczenia, to kolejny istotny krok na drodze do zostania dobrym prompt engineerem. Nie można oczekiwać od AI, że napisze dokładną rozprawę na rzadki temat bez dostarczenia jej odpowiedniego kontekstu. Musisz więc dostosować swoje prompty do możliwości systemu.

Język i klarowność w komunikacji

Używanie prostego języka jest kluczowe. AI może być potężne, ale jeśli prompt będzie zawierał zbyt wiele dwuznaczności lub niejednoznacznych zapytań, to odpowiedzi mogą nie spełniać oczekiwań. Język musi być klarowny i precyzyjny, żeby algorytm mógł prawidłowo interpretować nasze zamiary. Ważne są umiejętności miękkie.

Eksperymentowanie

Bycie dobrym prompt engineerem wiąże się z ciągłym eksperymentowaniem. Każda odpowiedź AI powinna służyć jako feedback, który pomoże dostroić kolejne prompty. Może się okazać, że potrzebne są małe korekty w składni lub konstrukcji pytania, by otrzymać lepsze odpowiedzi.

Przykładem może być prośba o opisanie obrazu. Jeśli pierwszy prompt “Opisz obrazek” nie da zadowalających rezultatów, warto spróbować dokładniejszego polecenia, np. “Opisz kolory, kształty i emocje przedstawione na obrazku”.

Współpraca z technologią

Dobry prompt engineer powinien traktować AI nie jako osobę, ale jako narzędzie. To znaczy, że należy odpowiednio kierować jego działanie, dając mu jasne wskazówki, co do oczekiwanej odpowiedzi.

Podstawowe techniki stosowane w budowaniu promptów

  1. Chain-of-thought prompting – to jak budowanie łańcucha myślowego kroczek po kroczku. Wyobraź sobie, że tłumaczysz trudny problem komuś, kto nigdy wcześniej o nim nie słyszał. Przechodzisz przez każdy krok w myśleniu, aby robot mógł śledzić i dać lepszą odpowiedź.
  2. Maieutic prompting – to trochę jak być Sokratesem, który zadaje pytania w taki sposób, aby robot mógł sam dojść do wniosków. Używasz pytań, aby prowadzić AI do głębszego zrozumienia i własnych “olśnień”.
  3. Self-refine prompting tutaj dajesz AI szansę na poprawienie swoich odpowiedzi. Na przykład, jeśli pierwsza odpowiedź nie jest idealna, możesz poprosić AI, aby przemyślało i ulepszyło swoje rozwiązanie.
  4. Directional-stimulus prompting to jak dawanie robotowi wskazówek czy kierunku, w którym ma iść. Sugerujesz temat lub kierunek, a AI rozwija myśl w tym zakresie, co może prowadzić do bardziej ukierunkowanych i użytecznych odpowiedzi.
  5. Tree-of-thoughts prompting to jak rysowanie drzewka z różnymi możliwościami. Zaczynasz od jednego pytania lub problemu, a potem rozgałęziasz myśli w różne kierunki, co pomaga robotowi zobaczyć różne perspektywy i wybierać najlepszą ścieżkę.
  6. Generated knowledge prompting polega na tym, że pozwalasz AI generować swoją wiedzę czy idee, a potem na tej podstawie zadajesz nowe pytania. To trochę jakby budować nową wiedzę na fundamencie tego, co robot już “wymyślił”.
  7. Least-to-most prompting zaczynasz od bardzo prostego pytania i stopniowo przechodzisz do coraz trudniejszych. Jest to sposób na przeprowadzenie AI przez proces uczenia się, aby ostatecznie mogło poradzić sobie z najbardziej złożonymi problemami.

We wszystkich tych technikach chodzi o to, aby pomóc sztucznej inteligencji lepiej rozumieć, co chcemy, i aby jej odpowiedzi były bardziej przydatne. To jak sztuka komunikacji, gdzie uczymy robota, jak myśleć w bardziej ludzki sposób.

Czy prompt engineer może być zawodem przyszłości?

Prompt engineer to nie jest konkretny zawód, ale bardziej określenie funkcji, którą możne pełnić programista lub inżynier oprogramowania, który pracuje nad projektowaniem i tworzeniem promptów.

Biorąc pod uwagę rosnącą złożoność technologii, jak również rozwój sztucznej inteligencji, machine learning i interaktywnych botów, może być zapotrzebowanie na specjalistów, którzy są w stanie używać, tworzyć i optymalizować te elementy na rzecz lepszej, bardziej intuicyjnej interakcji między człowiekiem a komputerem. W takim kontekście, taka osoba mogłaby być nazywana “prompt engineer”.

Jednakże, trudno powiedzieć, czy prompt engineer stanie się powszechnie akceptowanym terminem w przyszłości. Więcej prawdopodobieństwa widzę w tym, że takie umiejętności będą po prostu jednym z elementów w szerszym zakresie umiejętności wymaganych od programistów lub inżynierów oprogramowania.

Czy prompt engineering może być nadużywany? Jakie jest ryzyko z nim związane?

Podczas gdy prompt engineering jest narzędziem o wielkim potencjale, istnieje ryzyko, że może ono zostać nadużyte. Szczególnie obawia się dwóch zjawisk: prompt injection oraz prompt leaking, które mogą prowadzić do tzw. jailbreaku czyli nieautoryzowanej “ucieczki” LLM poza zamierzone zasady bezpieczeństwa czy ograniczenia.

Prompt injection to technika, w której złośliwy użytkownik może wprowadzić ukrytą komendę w prompt, zmieniając zachowanie modelu LLM na nieoczekiwane przez użytkowników lub projektantów. Niekiedy może to prowadzić do generowania treści niepożądanych, niewłaściwych, a nawet nielegalnych. Przykładem może być naruszenie ochrony danych osobowych poprzez wymuszenie na modelu ujawnienia informacji, które powinny pozostać poufne.

Prompt leaking, z kolei, odnosi się do sytuacji, w której poufne informacje uwidaczniają się w odpowiedziach generowanych przez model, co może wynikać z nieświadomej inkluzji pewnych fraz lub danych w zapytaniu. Bez odpowiednich protokołów zabezpieczających, LLM mogą przypadkowo “wycieknąć” poufne informacje, stanowiąc poważne ryzyko dla prywatności.

Oba te zjawiska mogą prowadzić do sytuacji, gdzie LLM jest w stanie oszukać swoje ograniczenia i protokoły bezpieczeństwa – fenomenu określanego jako jailbreak. W takich scenariuszach, model językowy może zacząć funkcjonować w sposób, który nie był zamierzony przez jego twórców, stwarzając potencjalne zagrożenia nie tylko dla bezpieczeństwa informacji, ale również dla reputacji firmy.

Zrozumienie i przeciwdziałanie ryzyku związanemu z nadużywaniem prompt engineeringu wymaga więc ciągłego monitoringu i aktualizacji zabezpieczeń w modelach LLM (large language models). Wymaga to zarówno znajomości technik sztucznej inteligencji, jak i świadomego projektowania prompt, aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego zachowania systemów. Przedsiębiorstwa i programiści pracujący z LLM muszą być wyczuleni na potencjalne zagrożenia i stale doskonalić systemy ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Udostępnij ten artykuł
Link do skopiowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto również przeczytać

Polecenia dzięki którym efektywnie wykorzystasz ChatGPT

exai darmowy ebook z promptami